dragsholmgolfclub

Vedtægter Damer Klubben

Vedtægter for Dameklubben Dragsholm

§1

Klubbens navn er Dameklubben Dragsholm

Dameklubbens formål er at fremme golfen blandt dameklubbens damer og på en sådan måde at fællesskabet og det sociale liv i klubben fremmes.

Klubben er stiftet d. 20 Maj 2004.

§2

Medlemmerne skal være medlem af DGC, være over 20 år og skal have et handicap, der giver Ret til at spille 18. huls banen.

Dameklubbens spilledag er mandag eftermiddag.

§3 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Generalforsamlingen afholdes årligt i September måned. Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse.

§4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt. 

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter som vælges for 2 år af gangen, idet der årligt afgår 2 eller 3 medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

§6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og fastsætter selv sin forretngsorden.

Formand og kasserer kan hæve på bank konto.

Bestyrelsen orienter om aktiviteter og andet ved opslag og referat af bestyrelsesmøder på opslagstavle i dameomklædningsrummet.

§7

Dameklubbens bestyrelse har følgende arbejsforpligtelser:

 • Etablere ugentlige damedage.
 • Etablere venskabsmatcher.
 • Holde DGC’s bestyrelse orienteret.
 • Afholde 2 årlige fællesturneringer med samvær og spisning.

§8

Dameklubbens regnskabsår løber fra 01 September til 31 August.

§9

Dameklubben Dragsholm kan opløses såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Eventuelt overskud skal da gå til Juniorafdelingen.

Vedr. advarsler og eksklusion af medlem følges regler i moderklubben.

(Revideret: Britt Kjær-Jørgensen 12/02/2016)