dragsholmgolfclub

Vedtægter Manneklubben

1. Klubbens navn: Klubbens navn er Manneklubben

2. Formål: Spille golf, samt udbygge det sociale samvær mellem medlemmerne.

3. Medlemmer: Som medlem kan optages hæderlige mænd, der har Dragsholm Golf Club som hjemmeklub, eller er long distance medlem i Dragsholm Golf Club – er fyldt 21 år og som har et handicapindeks på 36 eller derunder. Der kan i 2004 endvidere optages mænd som ovenstående, men med handicapindeks mellem 36 og 45 – disse spiller 9 huller på kortbanen. Denne tilføjelse tages op til vurdering ved efterårets ordinære generalforsamling 2004.

Medlemsantallet er begrænset til 145. Nye medlemmer kan optages i takt med at gamle medlemmer holder op, eller når generalforsamlingen vedtager et andet maksimalt antal. Tidligere medlemmer har fortrin.

4. Kontingent: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra kasseren. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue. Ved ophævelse af foreningen tilfalder evt. formue Dragsholm Golf Club.

5. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor de valgte 6 medlemmer.

6. Generalforsamling: Generalforsamling afholdes samtidig med ”Manneklubbens” årsafslutning uden anden indvarsling. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Eventuelt Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal mellem de fremmødte. Eventuelle forslag kan fremsættes og vedtages på generalforsamlingen.

7. Gæster: Medlemmerne kan til normale klubaftener invitere en gæst, der dog ikke må være medlem af Dragsholm Golf Club. Gæster betaler sædvanlig greenfee til Dragsholm Golf Club og skal have Hcp. under 36.