Dragsholm Golf Club

Vedtægter Damer Klubben

Vedtægter for Dameklubben Dragsholm

 • 1

Klubbens navn er Dameklubben Dragsholm

Dameklubbens formål er at fremme golfen blandt dameklubbens damer og på en sådan måde at fællesskabet og det sociale liv i klubben fremmes.

Klubben er stiftet d. 20. Maj 2004.

 • 2

Medlemmerne skal være medlem af DGC, være over 20 år, skal have et handicap og fuldtidsmedlemsskab eller long distance, der giver ret til at spille på 18. huls banen.

Dameklubbens spilledag er mandag eftermiddag.

 • 3

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Generalforsamling afholdes samtidigt med dameklubbens års afslutning og indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 14 dage før afholdelse.

 • 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal mellem de fremmødte. Fuldmagt fra ikke fremmødte medlemmer er tilladt.

 • 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen.

I lige år er 3 medlemmer på valg og ulige år 2 medlemmer på valg. Formand og Kasserer må ikke være på valg samme år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand – næstformand – kasserer – sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Formand og kasserer er tegningsberettigede i forhold til trediemand, og har prokura til foreningens bankforbindelse.

 • 6

Dameklubbens bestyrelse har følgende arbejdsforpligtelser:

Etablere ugentlige damedage

Etablere venskabsmatcher

Holde DGC’s bestyrelse orienteret

Afholde 2 årlige fællesturneringer med samvær og spisning

 • 7

Dameklubben Dragsholm kan opløses såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Eventuelt

overskud skal da gå til Juniorafdelingen.

Vedr. advarsler og eksklusion af medlem følges regler i moderklubben

(senest redigeret 5.10.2020)