Dragsholm Golf Club

Vedtægter Manneklubben

Vedtægter for Manneklubben

1. Klubbens navn:

Klubbens navn er Manneklubben

 

2. Formål:

At spille golf, samt udbygge det sociale samvær mellem medlemmerne

 

3. Medlemmer:

Som medlem kan optages hæderlige mænd, der har Dragsholm Golf Club som hjemmeklub,

eller er long distance medlem af DGC- er fyldt 18 år, og som har et handicapindeks på 48

eller derunder.

Medlemsantallet er begrænset 145. nye medlemmer kan optages i takt med at gamle

medlemmer holder op, eller når generalforsamlingen vedtager at ændre antallet.

 

4. Kontingent:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra kassereren. Klubben skal

ikke samle væsentlig formue. Ved ophævelse tilfalder evt. formue Dragsholm Golf Club.

 

5. Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 er på valg på lige år, og 3 er på valg ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv indenfor de valgte medlemmer.

 

6. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen afholdes hvert år samtidig med klubbens afslutningsmatch.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1 valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Aflæggelse af regnskab

4 Fastsættelse af kontingent

5 Indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Eventuelt

Alle valg afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte.

Eventuelle forslag kan fremlægges og vedtages på generalforsamlingen

 

7. Gæster:

Medlemmer kan til normale klubaftener invitere en gæst, der dog ikke må være medlem af

DGC. Gæster betaler sædvanlig greenfee til DGC og skal have Hcp. Under 36.