Dragsholm Golf Club

Vedtægter

Vedtægter for seniorklubben i Dragsholm golf Club.

 

  1. Seniorklubbens navn er: Dragsholm Golf Seniorklub.

 

  1. Formål: At fremme golfspillet mellem DGC´s seniormedlemmer (m/k) og fællesskabet i golfklubben. Med dette sigte arrangerer seniorklubben hver tirsdag i sommerhalvåret matcher, der er åben for registrerede medlemmer af Dragsholm Golf Club med et handicap, der giver ret til at spille på 18-hulsbanen, og som er fyldt 50 år for både damer og herrer.

 

  1. Medlemmer af seniorklubben er medlemmer af DGC, som har indskrevet sig på medlemslisten, og som opfylder betingelserne i pkt. 2 og deltager i matcherne.

 

  1. Generalforsamling afholdes årligt i forbindelse med sommerhalvårets sidste match. Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel ved opslag i klubhuset.

 

  1. Dagsordenen omfatter:

 a)Valg af dirigent.

 b)Beretning.

 c)Regnskab og eventuelt fastsættelse af kontingent med udgangspunkt i et af bestyrelsen fremlagt budget.

d) Indkomne forslag.

e)Valg af bestyrelse på op til 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 2 hhv. 3 medlemmer samt en suppleant. Genvalg kan finde sted.

f)Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

g)Eventuelt.

 

  1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og andre hverv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter datoerne for begyndelsen og afslutningen af sommerhalvårets tirsdagsmatcher og for en afslutningsmatch i september med efterfølgende fest.

 

  1. Vedtægtsændring kan vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer

 

  1. Gæster: Dragsholm Golf Seniorklub kan til matcherne invitere gæster fra andre klubber. Gæster skal opfylde alders- og handicapbetingelserne under pkt. 2.

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 20. juli 2004, samt ændret på generalforsamlingen den 13. sep. 2005 og 22. sep. 2009 og 26. sep. 2017.