Vedtægter

Vedtægter for Kanonklubben DGC pr. 16-10-2011

§1

Klubbens navn er Kanonklubben.
Klubbens primære formål er at tilbyde de af DGC`s medlemmer, der endnu ikke har opnået det nødvendige hcp til spil på 18 hullers banen, en fælles ramme for at opnå dette hcp via spil på 9 hullers banen. Samtidig ønsker klubben gennem sine aktiviteter at bidrage til at fremme fællesskabet og det sociale liv i DGC.
Klubben er stiftet den 5. august 2004.

§2

Medlemmer skal være medlem af DGC, være over 20 år og skal have færdiggjort begynderuddannelsen i DGC via bestået teoretisk og praktisk prøve.
Kanonklubbens spilledage og tidspunkt fastsættes jf. aftale med DGC-bestyrelse. Pr. 2005 er spilletidspunkterne fastsat til onsdage kl. 18.00 og søndage kl. 9.00. Løbende tilpasninger kan finde sted.

§3

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af oktober måned – og så vidt muligt i forbindelse med klubbens årlige sæsonafslutning. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3. ugers varsel, hvor dagsorden med indkomne forslag er tilgængelig for medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes mindst 14 dage før afholdelse.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. For nuværende er kontingentet kr. 0.

§4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt.

§5

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 1 og 2 medlemmer samt begge suppleanter årligt. Genvalg kan finde sted.

§6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand – næstformand – sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen orienterer om aktiviteter og andet via e-mail, ved opslag og referat af bestyrelsesmøderne på opslagstavle i sekretariatet og via DGC’s hjemmeside.

§7

Kanonklubbens bestyrelse har følgende arbejdsforpligtelser:

 1. Etablere mindst en ugentlig spilledag i sæsonen
 2. Orientere DGC’s bestyrelse om klubbens aktiviteter
 3. Afholde 2 årlige fællesturneringer med samvær og fællesspisning
 4. Søge at etablere venskabskampe

§8

Kanonklubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

§9

Kanonklubben kan opløses såfremt 2/3 af de på den ordinære generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor. Et eventuelt overskud skal da gå til DGC.

Vedr. advarsler og eksklusion af medlem følges regler i DGC.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16/10-2011 Godkendt af DGC`s bestyrelse den / 2011​

"Hvad siger vores medlemmer ?"

Herunder kan du hører hvad vores medlemmer mener om vores omgivelser.

"God motion og fælleskab"

"Fantastisk bane og hygge"

Ring:61 66 23 59 ​Sekretariats Åbningstider:

Mandag:          Efter aftale
Tirsdag:            Efter aftale
Onsdag:           Efter aftale
Torsdag :         Efter aftale
Fredag:            Efter aftale
Lørdag:            Efter aftale
Søndag:           Efter aftale

​RESTAURANT 3022 4596

Du er også velkommen til at sende os en mail:

info@dragsholmgolfclub.dk

Dragsholm Golf Club

CVR: 27168663

Golfsvinget 1, 4540 Fårevejle

Klik her for rutevejledning

Dragsholm Golf Club

Vi har et af Sjællands største golfanlæg anlagt smukt for foden af Vejrhøj-buen i det smukke Odsherred. Vi garanterer udfordringer for golfspillere på alle niveauer.